Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία - 12 Θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια),
που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
561
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
Αθήνα
ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών
8
2
562
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
Αθήνα
ΤΕ
Διοικητικών Τεχνολόγων Λογιστικής
8
1
563
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
Αθήνα
ΥΕ Κλητήρων
8
1
564
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
Αθήνα
ΥΕ Εργατών
8
1
565
Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
Αθήνα
ΥΕ Φυλάκων
8
4

Ανακοίνωση Σοχ 1/2012

Περιληπτικός Πίνακας

Υποβολή αιτήσεων από 21/03/2012 έως και 30/03/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου