Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

1 θέση Εποχικού Προσωπικού στη ΛΓ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πρέβεζα)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩ/ΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.
Η ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ
 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ενταγμένου
στο ΕΣΠΑ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -
Ηπείρου 2007-2013» έργου «Εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης» που συγχρηματοδοτείται από το
Ε.Σ.Π.Α. και θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. που
εδρεύει στην Πρέβεζα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
ΑΔΑ: Β44ΤΓ-ΨΞΞ
Σελίδα 2 από 6
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):.............


ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου