Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2012

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκήρυξε τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Μαρτίου 2012 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της χώρας, με ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή 30 Μαρτίου.

Την ημερομηνία αυτή θα συνεδριάσουν οι Εξεταστικές Επιτροπές στις έδρες των Εφετείων και σε ώρα που θα ορισθεί από τους Προέδρους αυτών, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου  ομοταγούς  Πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δεκαοκτώ μηνών σε δικηγόρο.
Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν  στο Γραμματέα της οικείας Εξεταστικής Επιτροπής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 26, 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων και, προκειμένου για άνδρες, ότι  έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος.
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης:
α) πιστοποιητικό άσκησης,          
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,      
γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  και   
δ) γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου χρηματικού ποσού, το οποίο καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, ως εξέταστρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου