Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ Λ.Κ.Δ.Μ Κοζάνης - 237 Θέσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
Για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Διακοσίων
τριάντα επτά (237) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου
Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα
των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
8μήνες
42
102
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
8μήνες
10
103
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)
8μήνες
15

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
104
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)
8μήνες
8
105
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)
8μήνες
13
106
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
8μήνες
6
107
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Τεχνικοί Ορυχείων
8μήνες
89
108
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
8μήνες
15
109
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
8μήνες
3
110
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)
8μήνες
4
111
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
16
112
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές
8μήνες
10
113
ΛΚΔΜ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων
8μήνες
5
114
Λ.Κ.Δ.Μ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ.Ε.
Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων
8μήνες
1


Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2012

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2012

Υποβολή αιτήσεων από 19/03/2012 έως και 28/03/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου