Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αχελώου - 2 Θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
Για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)
ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ που
εδρεύει στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Καστρακίου – Νομού Αιτωλ/νίας, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
Συγκρότημα Αχελώου
Υ.Η.Σ. Καστρακίου
(ΥΕ) Εργάτες
8 μήνες
2
202
Συγκρότημα Αχελώου
Υ.Η.Σ. Καστρακίου
(ΥΕ) Καθαρίστριες
8 μήνες
1


Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2012

Υποβολή αιτήσεων από 15/03/2012 μέχρι 24/03/2012.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου