Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 3 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Ξάνθης(8μηνα)

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
     για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
        Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΗ/Περιοχής Ξάνθης, που εδρεύει στο Νομό Ξάνθης, και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Ξάνθης
Ν. Ξάνθης
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
3


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Ξάνθης ΣΟΧ 1 2012

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό

Παράρτημα Η/Υ

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών : 29.03.2012 - 09.04.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου