Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για 3 άτομα (1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 2/3/2012 έως και 12/3/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21 Τ.Κ.55236, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ Ε. Τσαβδαρίδου, Χ. Καρακίτσιου, Γ. Ζγουρής (τηλ. επικοινωνίας: 2313 301022, 2313 301049, 2313 301023). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου