Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 4 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Κιλκίς(8μηνα)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Κιλκίς, που εδρεύει στο Νομό Κιλκίς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΙΛΚΙΣ
Ν. Κιλκίς
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
2
402
ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.
ΚΙΛΚΙΣ/ΠΚ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ν. Κιλκίς
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
8 μήνες
2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου