Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση ΔΠ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ-40 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Π.ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ  ύστερα από την υπ’ αριθμό 30/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την  υπ` αρ. 83/2012   απόφαση  του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου ανάθεσης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» , και έχοντας υπόψη: α) τα  υπ’ αρ. 136758/12-12-2011, 136766/12-12-2011 , 136763/12-12-2011 & 136771/12/12/2011 εγκριτικά έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα «γενικά», τα «μη δομημένα» και τα «ειδικά» προγράμματα και β) την υπ’ αρ. 14677/7.3.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αφορά την έγκριση πρόσληψης
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη 40 θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης μέχρι 15/6/2012) με ωριαία αποζημίωση, με τις παρακάτω ειδικότητες:

αεροβική γυμναστική, αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, αντισφαίριση, ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, ενόργανη γυμναστική, καλαθοσφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση , κλασσικός αθλητισμός,  κωπηλασία ,ποδηλασία ,  μαζικός αθλητισμός, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, ρυθμική γυμναστική, υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, χειροσφαίριση και Tae Kwon Do.
Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 94842/24.8.2011 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ1945/Β/31.08.2011 που αφορά «Τροποποίηση – αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 4843/12-2-2008 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού  «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» και της τροποποιητικής αυτής (αριθ. απόφ. 34103/21-7-2008)

  • Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
 
1)     Αίτηση
2)     Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται  η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
3)     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Ευκαρπίας ,Πολίχνης  & Σταυρούπολης  Δήμου Παύλου Μελά).
 
 
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε  . Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δέκα ( 10 ) ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
2)      Επικυρωμένη φωτοτυπία  δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4)      Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
5)       Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
6)      Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης
(Διεύθυνση : Λαγκαδά 221, 1ος όροφος, Σταυρούπολη.  Τηλ. επικοινωνίας 2313 302 964, 2310667626) από 14/3/2012  και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, έως και  23/3/2012 κατά τις ώρες  9:00 – 14:00
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Π. ΜΕΛΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά.
 

Ο πρόεδρος  
 
 
 
                                                                              
                                                                                       Ασλανίδης Δημήτριος

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου