Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

457 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πρέβεζας».

 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακόσιων πενήντα επτά (457) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Πρέβεζας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Δήμος Ζηρού
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
23
102
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ζηρού
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5 μήνες
4
103
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Ζηρού.
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
10
104
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Ζηρού.
Δήμος Ζηρού
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5 μήνες
4
105
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Ζηρού.
Δήμος Ζηρού
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ' κατηγορίας
5 μήνες
2
106
Συντήρηση , βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
6

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Δήμος Ζηρού
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
107
Συντήρηση , βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζηρού
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5 μήνες
4
108
Συντήρηση , βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζηρού
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ' κατηγορίας
5 μήνες
6
109
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
11
110
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ζηρού
ΠΕ ή TE ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5 μήνες
2
111
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
5
112
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Ζηρού
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5 μήνες
6
113
Κοινωνικό παντοπωλείο
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
2
114
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Ζηρού
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
3
115
Προώθηση του αθλητισμού
Δήμος Ζηρού
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες
12
116
Ανάπτυξη-ανάδειξη ιαματικού και περιηγητικού τουρισμού
Δήμος Ζηρού
ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5 μήνες
10
 
02. Κέντρο έρευνας και στήριξης θυμάτων κακοποίησης, ευπαθών κοινωνικών ομάδων και προστασίας
μονογονεϊκων οικογενειών
117
Ψυχολογική στήριξη συμβουλευτική πολιτών που χρήζουν βοηθείας και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
2
118
Ψυχολογική στήριξη συμβουλευτική πολιτών που χρήζουν βοηθείας και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες
2
119
Γραμματειακή υποστήριξη του κέντρου
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2


03. Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ Πρέβεζας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
120
Αποκατάσταση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου και εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
2
121
Αποκατάσταση και βελτίωση περιβάλλοντος χώρου και εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Κηπουροί)
5 μήνες
2


04. Λιμενικό ταμείο Πρέβεζας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
122
Εξυπηρέτηση Ελλιμενισμού Τουριστικών Σκαφών τουριστική προβολή και ενημέρωση
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
5 μήνες
2


05. Δήμος Πρέβεζας
Κωδικό ς θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
123
Καθαρισμός Παραλίων και Φύλαξη Λουόμενων
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
10
124
Καθαρισμός Παραλίων και Φύλαξη Λουόμενων
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΕΣ
5 μήνες
9


05. Δήμος Πρέβεζας
Κωδικό ς θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
125
Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
10
126
Καθαρισμός Περιπατητικών Διαδρομών
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ' κατηγορίας
5 μήνες
1
127
Καθαρισμός Δασικού Δικτύου
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
8
128
Καθαρισμός Δασικού Δικτύου
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ'Κατηγορίας
5 μήνες
1
129
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
17
130
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΙ)
5 μήνες
3
131
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 μήνες
1
132
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
5 μήνες
5
133
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ
5 μήνες
1
134
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
4
135
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5 μήνες
1
136
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
5 μήνες
1
137
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5 μήνες
1
138
Αποκατάσταση και βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5 μήνες
1
05. Δήμος Πρέβεζας
Κωδικό ς θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
139
Έργα Συντήρησης ή Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
3
140
Έργα Συντήρησης ή Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (Βοηθοί Οικοδόμοι)
5
3
141
Έργα Συντήρησης ή Μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5
2
142
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
13
143
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5
1
144
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
5
1
145
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ
5
2
146
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΤΕ ή ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5
3
147
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
2
148
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
5
1
149
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
1
150
Εκπαίδευση
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5
2
151
Απασχόληση σε γραφεία για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
805. Δήμος Πρέβεζας
Κωδικό ς θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
152
Απασχόληση σε γραφεία για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
5
2
153
Απασχόληση σε γραφεία για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5
1
154
Απασχόληση σε γραφεία για την προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
5
1


06. Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
155
Υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη
Δήμος Πρέβεζας
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5
4
156
Υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
6
157
Καθαρισμός συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός του ΓΝ Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας.
Δήμος Πρέβεζας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (καθαριστές)
5
9
158
Καθαρισμός συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός του ΓΝ Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας.
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
5
2
159
Καθαρισμός συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός του Γ.Ν Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας.
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
5
4
160
Καθαρισμός συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός του Γ.Ν Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας.
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5
1
161
Καθαρισμός συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός του ΓΝ Πρέβεζας και των Κέντρων Υγείας.
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5
4
162
Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμός- χρόνια νοσήματα-προληπτικός εμβολιασμός
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
5
2
163
Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμός- χρόνια νοσήματα-προληπτικός εμβολιασμός
Δήμος Πρέβεζας
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5
106. Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
164
Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμός- χρόνια νοσήματα-προληπτικός εμβολιασμός
Δήμος Πρέβεζας
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
5
3
165
Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμός- χρόνια νοσήματα-προληπτικός εμβολιασμός
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
5
2
166
Ιατρικός Οικογενειακός Προγραμματισμός- χρόνια νοσήματα-προληπτικός εμβολιασμός
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
5
2


07. Δήμος Πάργας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
167
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
6
168
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
5
1
169
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Πάργας.
Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
6
170
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Πάργας.
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5
2
171
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Πάργας.
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
5
2
172
Συντήρηση , βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
6
173
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5
1
174
Συντήρηση , βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
5
2
175
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
6
176
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
4

07. Δήμος Πάργας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
177
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5
4
178
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5
2
179
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5
2
180
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5
2
181
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5
5
182
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
5
2
183
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
5
1
184
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5
1
185
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Πάργας
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
5
1
186
Ανάπτυξη-ανάδειξη ιαματικού και περιηγητικού τουρισμού
Δήμος Πάργας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
4


08. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
187
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
15
188
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
5
2
189
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
5
4
190
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
4
191
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
8
192
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
7
193
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5
10
194
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5
18
195
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΤΕ ή ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
5
4
196
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
2
197
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
2
  

Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
198
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
6
199
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5
10
200
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5
7
201
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ ή ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5
5
202
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
1
203
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
5
5


09. Χορωδία Πρέβεζας «ΑΡΜΟΝΙΑ»
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
204
Προώθηση του πολιτισμού και ανάδειξη πολιτιστικού τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5
2
205
Προώθηση του πολιτισμού και ανάδειξη πολιτιστικού τουρισμού
Δήμος Πρέβεζας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5
3

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 26/3/12 έως τις 4/4/12. Περισσότερες πληροφορίες στο www.inegsee.gr.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου