Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου μάθησης-48 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,1η Μαρτίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 603.10/15/5448
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων έργου,
για την παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης
στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
Άξονες Προτεραιότητας:
7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
8: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
9: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία»/Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από
Εθνικούς Πόρους απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων παροχής έργου διοικητικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων έργου χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2013.
Συγκεκριμένα: Σαράντα οκτώ (48) θέσεις μερικής απασχόλησης για τη διοικητική υποστήριξη των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ως ακολούθως:..........
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και
αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την πρότασή τους και θα μπορούσε να βοηθήσει στη
διαμόρφωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά τους. Τα παραπάνω προσόντα θα συνεκτιμώνται
κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΑΔΑ: Β44Ρ46ΨΖΣΠ-0ΡΟ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης
και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι προτάσεις για το
έργο θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με
οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη στη
Διεύθυνση:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417, Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέση : «Διοικητική Υποστήριξη στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
Για το Έργο «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 213-1311613

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου