Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 6 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Κομοτηνής(8μηνα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
                                                                     Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΗ/Περιοχής Κομοτηνής, που εδρεύει στο Νομό Ροδόπης, και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κομοτηνής
Ν. Ροδόπης
ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
3
402
ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κομοτηνής
Ν. Ροδόπης
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
8 μήνες
2
403
ΔΠΜ-Θ/Περιοχή Κομοτηνής
Ν. Ροδόπης
ΔΕ Τεχνικών Επιμελητών (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
1


Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/Υ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 24.03.2012 έως και 02.04.2012


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου