Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

641 θέσεις κοινοφελούς απασχόλησης στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ(Περιφέρεια Β. ΑΙΓΑΙΟΥ)

                                                     Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Β. ΑΙΓΑΙΟΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
                                                            Ανακοινώνει
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 12.1102/1/2012)
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξακοσίων σαράντα ένα (641) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λέσβου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01.  Συμπράττων φορέας  Δήμος Λήμνου
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή
ΤΕ Πολιτικός Δομικών Έργων
5 μήνες
1
102
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΤΕ ή ΔΕ Πολιτικός Δομικών Έργων
5 μήνες
1
103
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Γεωπόνοι
5 μήνες
1
104
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΤΕ Φυτικής Παραγωγής ή Δασοπονίας ή Δασοπονίας και διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
5 μήνες
3
105
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Οδηγοί
5 μήνες
4
106
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων
5 μήνες
2
107
Τομέας παρέμβασης Αστικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
20
108
Τομέας παρέμβασης Δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
5 μήνες
2
109
Τομέας παρέμβασης Δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Δήμου
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
12
110
Τομέας παρέμβασης Δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Δήμου
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
(Έναρξη
1-6-2012)
12
111
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 
5 μήνες
2
112
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
113
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Γεωπόνοι
5 μήνες
1
114
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Γεωπόνοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
115
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Γεωλόγοι
5 μήνες
1
116
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
19
117
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον Δήμου Λήμνου
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
19
118
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπ. κοιν.
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή  Μηχανικός Περιβάλλοντος
5 μήνες
2
119
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπ. κοιν
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
1
120
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τοπ. κοιν
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
121
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Οδηγοί
5 μήνες
2
122
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Οδηγοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
123
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Αποθηκάριοι
5 μήνες
1
124
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Αποθηκάριοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
125
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης - Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Διαλογής
5 μήνες
2
126
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης - Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Διαλογής
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
127
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
10
128
Δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης- Δημιουργία μονάδων συλλογής
Δήμος Λήμνου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
10
129
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Θεατρικών σπουδών
5 μήνες
1
130
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Μουσικών σπουδών
5 μήνες
1
131
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ ή ΔΕ Τεχνικοί Εκπαιδευτικοί (Ζωγραφική- κατασκευές)
5 μήνες
1
132
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ ή ΔΕ Τεχνικοί Εκπαιδευτικοί (Ζωγραφική- κατασκευές)
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
133
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας & Έκφρασης
5 μήνες
1
134
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων Δημιουργίας & Έκφρασης
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
135
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΤΕ Προσχολικής αγωγής
5 μήνες
1
136
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΤΕ Προσχολικής αγωγής
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
137
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Νηπιαγωγοί
5 μήνες
1
138
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Νηπιαγωγοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
139
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Γυμναστές
5 μήνες
1
140
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Γυμναστές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
141
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Εκπαιδευτικοί
Δάσκαλοι
5 μήνες
1
142
Δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Εκπαιδευτικοί
Δάσκαλοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
143
Ασφάλεια μαθητών
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Σχολικοί τροχονόμοι
5 μήνες
2
144
Ασφάλεια μαθητών
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Σχολικοί τροχονόμοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
145
Ασφάλεια μαθητών
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Φύλακες
5 μήνες
2
146
Ασφάλεια μαθητών
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Φύλακες
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
147
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Ψυχολόγοι
5 μήνες
1
148
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΠΕ Ψυχολόγοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
149
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Κοινωνικοί φροντιστές
5 μήνες
1
150
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Κοινωνικοί φροντιστές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
151
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί λειτουργοί
5 μήνες
1
152
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί λειτουργοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
153
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
1
154
Κοινωνικές υπηρεσίες
Δήμος Λήμνου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1

02. Συμπράττων φορέας Δήμος Αγίου Ευστρατίου
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
155
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον
Δήμο Αγίου Ευστρατίου


Δήμος Αγίου Ευστρατίου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
5
156
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον
Δήμο Αγίου Ευστρατίου
Δήμος Αγίου Ευστρατίου
ΥΕ Εργάτες
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
5

03. Συμπράττων φορέας ΑΜΚΕ ΠΝΟΗ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
157
Δημιουργία υλικού Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμος  Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 μήνες
1
158
Δημιουργία υλικού Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμος  Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
159
Δημιουργία υλικού Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμος  Λέσβου
ΠΕ Ψυχολόγοι
5 μήνες
2
160
Δημιουργία υλικού Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμος  Λέσβου
ΠΕ Ψυχολόγοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
161
Διάχυση πληροφόρησης στην κοινότητα σε θέματα Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμος  Λέσβου
ΠΕ Κοινωνικός Ανθρωπολόγος ή Κοινωνιολόγος
5 μήνες
1
162
Διάχυση πληροφόρησης στην κοινότητα σε θέματα Πρόληψης & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Δήμος  Λέσβου
ΠΕ Κοινωνικός Ανθρωπολόγος ή Κοινωνιολόγος
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1

04. Συμπράττων φορέας ΑΜΠΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
163
Τομέας παρέμβασης Φυσικό Περιβάλλον
Δημοτικής τοπικής Κοινότητας Αμπελικού
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες (Έναρξη 1-5-2012)
305. Συμπράττων φορέας Δήμος Λέσβου
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
164
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
46
165
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
46
166
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
5 μήνες
85
167
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
85
168
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών ξυλουργών
5 μήνες
2
169
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών ξυλουργών
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
2
170
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών σιδεράδων
5 μήνες
2
171
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών σιδεράδων
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
2
172
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών
5 μήνες
2
173
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών ελαιοχρωματιστών
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
2
174
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών
5 μήνες
2
175
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών οικοδομικών εργασιών
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
2
176
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών
5 μήνες
1
177
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
1
178
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών τοποθέτησης πλακιδίων
5 μήνες
2
179
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Τεχνιτών τοποθέτησης πλακιδίων
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
2
180
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών κατασκευής ξύλινων σκεπών
5 μήνες
1
181
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών κατασκευής ξύλινων σκεπών
5 μήνες(Έναρξη 1-6-2012)
1
182
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Γεωπόνοι
5 μήνες
3
183
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Γεωπόνοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
3
184
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Οδηγοί
5 μήνες
5
185
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Οδηγοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
5
186
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
5 μήνες
1
187
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
188
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
5 μήνες
5
189
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
5
190
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
5 μήνες
2
191
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
192
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Μηχανικοί Αυτοκινήτων
5 μήνες
2
193
Τομέας παρέμβασης Αστικού – Περιαστικού Περιβάλλοντος, Καθαρισμός, Απολύμανση, Συντήρηση και Αποκατάσταση, Ανακύκλωση
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Μηχανικοί Αυτοκινήτων
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
194
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
6
195
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
6
196
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
5 μήνες (Έναρξη 1-6-2012)
10
197
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγων Δασοπόνων
5 μήνες
2
198
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Δασολόγων Δασοπόνων
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
199
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Φύλακες
5 μήνες
10
200
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Φύλακες
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
10
201
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Χημικοί
5 μήνες
2
202
Τομέας παρέμβασης Φυσικού Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, Δασοπροστασία, καθαρισμός παράκτιων ζωνών & Ανάλυση νερών
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Χημικοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
203
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 μήνες
3
204
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
3
205
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
5 μήνες
1
206
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
207
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτές
5 μήνες
3
208
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
3
209
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΤΕ ή ΔΕ Φυσικοθεραπευτές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
210
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΤΕ Επισκέπτες Υγείας
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
211
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Ναυαγοσώστες
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
6
212
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Γυμναστές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
4
213
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Φύλακες
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
10
214
Κοινωνικός τομέας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, μαζικός Αθλητισμός
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Πωλητές
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
4
215
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Ξεναγοί
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
4
216
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι
5 μήνες
2
217
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
218
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Φιλόλογοι
5 μήνες
1
219
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Φιλόλογοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1
220
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΤΕ Προσωπικό Τεχνικοί Η/Υ
5 μήνες
2
221
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΤΕ Προσωπικό Τεχνικοί Η/Υ
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
222
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
5
223
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
5
224
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Κτηνίατροι ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
5 μήνες
1
225
Τομέας Πολιτισμός –Τουρισμός, Οργάνωση Δημοτικών βιβλιοθηκών & Λαογραφικών Μουσείων
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Κτηνίατροι ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
1

06. Συμπράττων φορέας ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
226
Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης για μετανάστες και πρόσφυγες
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Κοινωνιολόγοι - Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι
5 μήνες
2
227
Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης για μετανάστες και πρόσφυγες
Δήμος Λέσβου
ΠΕ Κοινωνιολόγοι - Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι
5 μήνες
(Έναρξη 1-6-2012)
2
228
Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και διάθεση χρησιμοποιημένων ειδών
Δήμος Λέσβου
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
4
229
Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και διάθεση χρησιμοποιημένων ειδών
Δήμος Λέσβου
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
4

07. Συμπράττων φορέας ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
230
Γραμματειακή υποστήριξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών Σπουδών
5 μήνες
2
231
Έρευνα αγοράς, καταναλωτικές συνήθειες καταναλωτών Λέσβου.
Δήμος Λέσβου
ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών Σπουδών
5 μήνες
2

 
ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ1.11 MB
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΠΕ Β ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ1.44 MB
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ1.01 MB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ Α-Μ117 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου