Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ν.Ιωαννίνων-676 θέσεις με πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.403/ 1 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Ηπείρου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  
Το ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε
                                                                      Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (676) ατόμων για την υλοποίηση
προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
στοπλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας Δήμος Ιωαννιτών
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες
5
102
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
15
103
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΗΠΟΥΡΟΙ
5 μήνες
10
104
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
10
105
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
10
106
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB
5 μήνες
4
107
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 μήνες
10
108
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών
ΤΕ Ή ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
5 μήνες
1
109
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
10
110
Καθαρισμός και αποκατάσταση προσόψεων δημοτικών κτιρίων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες
5

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας Δήμος Ιωαννιτών
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
111
Καθαρισμός και αποκατάσταση προσόψεων δημοτικών κτιρίων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 μήνες
5
112
Καθαρισμός και αποκατάσταση προσόψεων δημοτικών κτιρίων
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ
5 μήνες
5
113
Φροντίδα αδέσποτων ζώων
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες
2
114
Φροντίδα αδέσποτων ζώων
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
10
115
Φροντίδα αδέσποτων ζώων
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
8
116
Μέριμνα και στήριξη ηλικιωμένων στο «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας»
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες
2
117
Μέριμνα και στήριξη ηλικιωμένων στο «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας»
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5 μήνες
4
118
Μέριμνα και στήριξη ηλικιωμένων στο «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας»
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΕΣ
5 μήνες
2
119
Μέριμνα και στήριξη ηλικιωμένων στο «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας»
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
6
120
Έργα συντήρησης και φύλαξης σχολείων και παιδικών χαρών
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
10
121
Έργα συντήρησης και φύλαξης σχολείων και παιδικών χαρών
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
15
122
Έργα συντήρησης και φύλαξης σχολείων και παιδικών χαρών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 μήνες
5
123
Έργα συντήρησης και φύλαξης σχολείων και παιδικών χαρών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες
5
124
Έργα συντήρησης και φύλαξης σχολείων και παιδικών χαρών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ
5 μήνες
4
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας Δήμος Ιωαννιτών
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
125
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιωαννιτών
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
5 μήνες
2
126
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιωαννιτών
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΕΣ
5 μήνες
1
127
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ιωαννιτών
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
6
128
Στελέχωση κέντρων ενημέρωσης
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
5 μήνες
4
129
Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο -Public Hotspots
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
5 μήνες
4


02. Συμπράττων φορέας Δήμος Κόνιτσας
130
Προστασία, βελτίωση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Κόνιτσας
ΠΕ Ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ/ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ
5 μήνες
4
131
Προστασία, βελτίωση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Κόνιτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
12
132
Προστασία, βελτίωση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5 μήνες
2
133
Αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς του Δήμου Κόνιτσας.
Δήμος Κόνιτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
14
134
Αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς του Δήμου Κόνιτσας
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5 μήνες
2
135
Αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς του Δήμου Κόνιτσας
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
2
02. Συμπράττων φορέας Δήμος Κόνιτσας
136
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου
Δήμος Κόνιτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
8
137
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
2
138
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών.
Δήμος Κόνιτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
10
139
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών.
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
5 μήνες
1
140
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 μήνες
1
141
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
1
142
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
1
143
Δημοτικό Ανταλλακτικό παζάρι
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
5 μήνες
4
144
Δημοτικό Ανταλλακτικό παζάρι
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
2
145
Ανάπτυξη - Ανάδειξη Ιαματικού, Περιηγητικού και Εναλλακτικού Τουρισμού
Δήμος Κόνιτσας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
4


03. Συμπράττων φορέας Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ιωαννίνων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων

03. Συμπράττων φορέας Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ιωαννίνων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
146
Συλλογή όλων των ιστορικών στοιχείων και καταγραφή αυτών σε υπολογιστή. Αρχειοθέτηση με χρονολογική σειρά υλικού
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2
147
Ίδρυση γραφείου στήριξης και ενημέρωσης ανέργων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2
148
Ίδρυση γραφείου στήριξης και ενημέρωσης ανέργων
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
2


04. Συμπράττων φορέας
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»- ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
149
Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 μήνες
1
150
Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
1
151
Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
1
152
Επισκευή και συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
5 μήνες
2


05. Συμπράττων φορέας Δήμος Ζίτσας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
153
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείριση και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ζίτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
6
154
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείριση και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
2
05. Συμπράττων φορέας Δήμος Ζίτσας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
155
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείριση και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ Ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ/ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
1
156
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας
Δήμος Ζίτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
6
157
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων από τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
2
158
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
6
159
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
5 μήνες
1
160
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ
5 μήνες
1
161
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
2
162
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
5 μήνες
1
163
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
5
164
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
3
165
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ Ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5 μήνες
1
166
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ Ή ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
2
167
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5 μήνες
5
168
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
4
05. Συμπράττων φορέας Δήμος Ζίτσας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
169
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
1
170
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
2
171
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Ζίτσας
ΤΕ Ή ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
5 μήνες
1
172
Έργα συντήρησης δημόσιων σχολικών υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 μήνες
2
173
Έργα συντήρησης δημόσιων σχολικών υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες
2
174
Έργα συντήρησης δημόσιων σχολικών υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5 μήνες
1
175
Έργα συντήρησης δημόσιων σχολικών υποδομών
Δήμος Ζίτσας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
2
176
Προώθηση του αθλητισμού
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες
1
177
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
1
178
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ Ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2
179
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2
180
Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος
Δήμος Ζίτσας
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
2
181
Εκπαίδευση
Δήμος Ζίτσας
ΤΕ Ή ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
1
05. Συμπράττων φορέας Δήμος Ζίτσας
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
182
Εκπαίδευση
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ Ή ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
1
183
Εκπαίδευση
Δήμος Ζίτσας
ΠΕ Ή ΔΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
1


06. Συμπράττων φορέας Δήμος Πωγωνίου
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
184
Αντιμετώπιση και πρόληψη ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και παιδιών που είναι στην προεφηβεία και στην εφηβεία
Δήμος Πωγωνίου
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
2
185
Αντιμετώπιση και πρόληψη ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και παιδιών που είναι στην προεφηβεία και στην εφηβεία
Δήμος Πωγωνίου
ΠΕ Ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
5 μήνες
2
186
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πωγωνίου
Δήμος Πωγωνίου
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
11
187
Ψηφιοποίηση του υλικού τις τοπικής Βιβλιοθήκης
Δήμος Πωγωνίου
ΤΕ 'Ή ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
5 μήνες
1
188
Καθαρισμός και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 μήνες
3
189
Καθαρισμός και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
8
190
Καθαρισμός και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
4
191
Καθαρισμός και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 μήνες
4
06. Συμπράττων φορέας Δήμος Πωγωνίου
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
192
Καθαρισμός και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων
Δήμος Πωγωνίου
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
10
193
Συντήρηση Χώρων Νεκροταφείων
Δήμος Πωγωνίου
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
5
194
Αποκατάσταση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Πωγωνίου
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
9
195
Αποκατάσταση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5 μήνες
5
196
Αποκατάσταση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB
5 μήνες
4
197
Αποκατάσταση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
Δήμος Πωγωνίου
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
5 μήνες
2


07. Συμπράττων φορέας Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
198
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
12
199
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
4
200
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
3
201
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
5 μήνες
2
07. Συμπράττων φορέας Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
202
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΦΥΛΑΚΕΣ
5 μήνες
4
203
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
25
204
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2
205
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ/ ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ
5 μήνες
5
206
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΠΕ Ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5 μήνες
5
207
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
25
208
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΤΕ Ή ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ
5 μήνες
7
209
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
5 μήνες
5
210
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
5 μήνες
5
211
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΠΕ Ή ΤΕ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5 μήνες
3
212
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΥΕ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ
5 μήνες
3
213
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
8
214
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
3
07. Συμπράττων φορέας Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
215
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5 μήνες
3
216
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ 'Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
5 μήνες
4
217
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΠΕ 'Ή ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
3
218
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5 μήνες
5
219
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5 μήνες
2
220
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5 μήνες
2
221
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες
4
222
Δράσεις δημόσιας υγείας στους ανθρώπους
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 μήνες
3
223
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 μήνες
3
224
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
5 μήνες
8
225
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
2
226
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
5 μήνες
2
227
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5 μήνες
3

 

07. Συμπράττων φορέας Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
228
Απασχόληση σε κέντρα στήριξης της παράδοσης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
7
229
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς - προώθηση του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5 μήνες
6
230
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς - προώθηση του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΠΕ Ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
5 μήνες
7
231
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς - προώθηση του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
7
232
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς - προώθηση του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
5 μήνες
2
233
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς - προώθηση του τουρισμού
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
13
234
Δράσεις οδικής ασφάλειας - πρώτων βοηθειών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΠΕ Ή ΤΕ 'Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5 μήνες
5
235
Δράσεις οδικής ασφάλειας - πρώτων βοηθειών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων)
ΤΕ Ή ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ
5 μήνες
2
236
Δράσεις οδικής ασφάλειας - πρώτων βοηθειών
Δήμος Ιωαννιτών (ΠΕ Ιωαννίνων )
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
608. Συμπράττων φορέας: Σύνδεσμος ύδρευσης δήμων και κοινοτήτων λεκανοπέδιου Ιωαννίνων

Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
237
Καταγραφή και καταμέτρηση δικτύου ύδρευσης - εντοπισμός διαρροών, εντοπισμός παρανόμων
η ελαττωματικών συνδέσεων- αποκατάσταση αφανών ή εμφανών διαρροών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
5 μήνες
308. Συμπράττων φορέας: Σύνδεσμος ύδρευσης δήμων και κοινοτήτων λεκανοπέδιου Ιωαννίνων

Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
238
Καταγραφή και καταμέτρηση δικτύου ύδρευσης - εντοπισμός διαρροών, εντοπισμός παρανόμων
η ελαττωματικών συνδέσεων- αποκατάσταση αφανών ή εμφανών διαρροών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
2
239
Καταγραφή και καταμέτρηση δικτύου ύδρευσης - εντοπισμός διαρροών, εντοπισμός παρανόμων
η ελαττωματικών συνδέσεων- αποκατάσταση αφανών ή εμφανών διαρροών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
3
240
Καταγραφή και καταμέτρηση δικτύου ύδρευσης - εντοπισμός διαρροών, εντοπισμός παρανόμων
η ελαττωματικών συνδέσεων- αποκατάσταση αφανών ή εμφανών διαρροών
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες (έναρξη από 01/06/2012)
2


09. Συμπράττων φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
241
Υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη
Δήμος Ιωαννιτών
ΠΕ Ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5 μήνες
6
242
Υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
5 μήνες
4
243
Υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
5 μήνες
4
244
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 μήνες
3
245
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
5 μήνες
3
246
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΕΣ- ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΣ
5 μήνες
2
247
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
5 μήνες
1
248
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
5 μήνες
4
249
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 μήνες
4
09. Συμπράττων φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
250
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
5 μήνες
10
251
Καθαρισμός και συντήρηση νοσοκομείου
Δήμος Ιωαννιτών
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 μήνες
4


 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου