Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 7 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Καβάλας(8μηνα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπαριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ΔΕΗ Περιοχής Καβάλας που εδρεύουν στο Νομό Καβάλας, και συγκεκριμένα της εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης θέσης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
2
402
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
8 μήνες
4
403
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΥΠ/Κ ΘΑΣΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (N. ΘΑΣΟΣ)
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
8 μήνες
1
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου