Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

82 θέσεις με πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.402 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Ηπείρου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
                                                                   Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 
Ανακοινώνει

             Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
             συνολικά ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ (82) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  

Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007­2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου.
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
4
102
Συντήρηση, βελτίωση θα! αποκατάσταση του οδικού δικτύου.
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ'ή Δ' κατηγορίας
5 μήνες
2
103
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
4
104
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ'ή Δ' κατηγορίας
5 μήνες
1
105
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Καθαριστές)
5 μήνες
3
106
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
3
107
Κοινωνικό παντοπωλείο
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Αποθηκάριοι
5 μήνες
2
108
Κοινωνικό παντοπωλείο
Δήμος Φιλιατών
ΠΕ ή ΤΕ Λογιστής
5 μήνες
2

 


109
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
5 μήνες
1
110
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
2
111
Καθαρισμοί-Σημάνσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
4
112
Καθαρισμοί-Σημάνσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Χειριστές Η/Υ
5 μήνες
1
113
Καθαρισμοί-Σημάνσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ'ή Δ' κατηγορίας
5 μήνες
1
114
Προώθηση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική παραδοσιακή, γαστρονομική ταυτότητα του τόπου
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Χειριστές Η/Υ
5 μήνες
1
115
Προώθηση εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την πολιτιστική παραδοσιακή, γαστρονομική ταυτότητα του τόπου
Δήμος Φιλιατών
ΤΕ ή ΔΕ Φωτογράφος
5 μήνες
1
116
Προώθηση του Αθλητισμού
Δήμος Φιλιατών
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 μήνες
2
117
Προώθηση του Αθλητισμού
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
4
118
Άθληση σε ανοικτό υπαίθριο χώρο
Δήμος Φιλιατών
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 μήνες
1

 

119
Άθληση σε ανοικτό υπαίθριο χώρο
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ'ή Δ' κατηγορίας
5 μήνες
1
02. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
120
Οικογενειακός Προγραμματισμός
Δήμος Φιλιατών
ΤΕ Μαιευτικής
5 μήνες
1
121
Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού σε εγκύους
Δήμος Φιλιατών
ΤΕ Μαιευτικής
5 μήνες
1
122
Υπηρεσίες ανώδυνου τοκετού σε εγκύους
Δήμος Φιλιατών
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών
5 μήνες
1
123
Δημιουργική απασχόληση νοσηλευομένων παιδιών στην παιδιατρική κλινική
Δήμος Φιλιατών
ΤΕ
Βιβλιοθηκονομίας
5 μήνες
1
124
Δημιουργική απασχόληση νοσηλευομένων παιδιών στην παιδιατρική κλινική
Δήμος Φιλιατών
ΠΕ Ιστορικό- Αρχαιολογικό
5 μήνες
1
125
Δημιουργική απασχόληση νοσηλευομένων παιδιών στην παιδιατρική κλινική
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Χειριστές Η/Υ
5 μήνες
2
126
Εξυπηρέτηση των κοινωνικά αδυνάτων (ΑΜΕΑ) ασθενών προσερχομένων στο Κ.Υ.Παραμυθιάς
Δήμος Σουλίου
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
5 μήνες
1
127
Εξυπηρέτηση των κοινωνικά αδυνάτων (ΑΜΕΑ) ασθενών προσερχομένων στο Κ.Υ.Παραμυθιάς
Δήμος Σουλίου
ΔΕ Παρασκευαστών
5 μήνες
1
128
Εξυπηρέτηση των νεφροπαθών προσερχομένων για αιμοκάθαρση, εξετάσεις και νοσηλεία
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Χειριστών- Εμφανιστών
5 μήνες
1
129
Εξυπηρέτηση των νεφροπαθών προσερχομένων για αιμοκάθαρση, εξετάσεις και νοσηλεία
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Παρασκευαστών
5 μήνες
1
130
Εξυπηρέτηση των νεφροπαθών προσερχομένων για αιμοκάθαρση, εξετάσεις και νοσηλεία
Δήμος Φιλιατών
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών
5 μήνες
1
131
Εξυπηρέτηση των νεφροπαθών προσερχομένων για αιμοκάθαρση, εξετάσεις και νοσηλεία
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Μάγειρας
5 μήνες
1
132
Εξυπηρέτηση των νεφροπαθών προσερχομένων για αιμοκάθαρση, εξετάσεις και νοσηλεία
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό- Τραυματιοφορέων
5 μήνες
1
133
Εξυπηρέτηση των νεφροπαθών προσερχομένων για αιμοκάθαρση, εξετάσεις και νοσηλεία
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
2
134
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση της παλαιάς πτέρυγας του νοσοκομείου
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
5 μήνες
1
135
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση της παλαιάς πτέρυγας του νοσοκομείου
Δήμος Φιλιατών
ΔΕ Ψυκτικός
5 μήνες
1
136
Καθαρισμός, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση της παλαιάς πτέρυγας του νοσοκομείου
Δήμος Φιλιατών
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (Καθαριστές)
5 μήνες
1
137
Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του Κ.Υ.Παραμυθιάς
Δήμος Σουλίου
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
1

03. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
138
Υποστήριξη και ανάπτυξη τουριστικών και αγροτουριστικών δραστηριοτήτων ομοσπονδίας
Δήμος Ηγουμενίτσας
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
2
04. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
139
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ηγουμενίτσας
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 μήνες
9
140
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ηγουμενίτσας
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
5 μήνες
8
141
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων υποδομών
Δήμος Ηγουμενίτσας
ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγοί
5 μήνες
2
142
Προώθηση του τουρισμού
Δήμος Ηγουμενίτσας
ΠΕ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
5 μήνες
1


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου