Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

8 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης


Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου» για την υλοποίηση των ακόλουθων έργων:


Τίτλος έργου
Κωδικός
Διάρκεια έργου
Ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
1.
Αποτύπωση και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για τη δημιουργία και καθιέρωση κοινότητας χρηστών της πράξης στον τομέα των μουσείων και φορέων πολιτισμού
SaaS 0101
24 μήνες
ΠΕ
(Μουσειολόγος)
1
2.
Αποτύπωση και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για τη δημιουργία και καθιέρωση κοινότητας χρηστών της πράξης στον τομέα των βιβλιοθηκών
SaaS 0102
24 μήνες
ΠΕ
(Βιβλιοθηκονόμος)
1
3.
Αποτύπωση και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για τη δημιουργία και καθιέρωση κοινότητας χρηστών της πράξης στον τομέα των φορέων - αρχείων
SaaS 0103
24 μήνες
ΠΕ (Αρχειονόμος)
1
4.
Νομική υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης
SaaS 0104
24 μήνες
ΠΕ - Νομικός
1
5.
Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τη σύνταξη προδιαγραφών πλατφόρμας Δημόσιας Διοίκησης. Καθορισμός και οργάνωση δεδομένων για την παραγωγή πληροφορίας προστιθέμενης αξίας
SaaS 0105
20 μήνες
ΠΕ - Πληροφορικός
1
6.
Απαιτήσεις ασφάλειας προστασίας και ιδιωτικότητας δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων. Εναρμόνιση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
SaaS 0106
20 μήνες
ΠΕ - Οικονομολόγος
1
7.
Σχεδιασμός, επέκταση και αναδιάρθρωση λογισμικού ψηφιακών αποθετηρίων για δυνατότητες δυναμικής διαμόρφωσης και παραμετροποίησης
SaaS 0107
24 μήνες
ΠΕ - Πληροφορικός
1


Τίτλος έργου
Κωδικός
Διάρκεια έργου
Ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
8.
Επιστημονικός σχεδιασμός επικοινωνιακού πλάνου της Πράξης με σκοπό την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προώθησης της δημόσιας εικόvαc και των αποτελεσμάτων της
SaaS 0108
24 μήνες
ΠΕ - Επικοινωνίας & ΜΜΕ
1

Ημερομηνία δημοσιοποίησης: 20.03.2012
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο δικτυακό του τόπο: http://www.ekt.gr/news/tenders
■ στα γραφεία του: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος, κα Δ. Τριανταφυλλίδου, ώρες 11.00-14.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου