Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Ειδικός Σύμβουλος στο Επιμελητήριο Καρδίτσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθ. 1/2012
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου
Του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Που εδρεύει στην Καρδίτσα
Έχοντας υπόψη:

1. Την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3ζ του Νόμου 2081/1992 περί
του θεσμού των Επιμελητηρίων (Φ.Ε.Κ 154/Α/10-9-1992), όπως
τούτο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ.
297/Α/6-12-2005),
2. Την διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3β του Νόμου 2081/1992,
όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 3419/2005, σε
συνδυασμό με την αριθ. 2/2012 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
3. Την με αριθ. 2/27-2-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του
Επιμελητηρίου Καρδίτσας με ένα (1) ειδικό σύμβουλο, ενόψει των
αυξημένων καθηκόντων και αναγκών παρουσίας του
Επιμελητηρίου, κυρίως στον ευρωπαϊκό και διεθνή στίβο,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου, με σχέση εργασίας είτε
σύμβασης έργου είτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως το πέρας
της θητείας της παρούσας Διοικητικής Επιτροπής δηλαδή την 31
Δεκεμβρίου 2015 δυνάμενη να παραταθεί με έγκριση του ΔΣ εάν νόμιμα
παραταθεί η θητεία του ιδίου.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου