Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Θέση διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων(ΕΛΚΕΘΕ)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ως εξής:
-Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
· Να είναι επιστήμονες με προσόντα ερευνητή Α' βαθμίδας, δηλαδή:
Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς τους να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
· Επίσης, να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και να μην έχουν
συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.
-Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1771/88.
-Προκειμένου για πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή κριτών.
-Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με πενταετή θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 3054/02.
-Με το διορισμό του θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ για όλες τις συνέπειες υπό την αίρεση του άρθρου 32 του ν. 3419/05.
-Η θητεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για μία ακόμη πενταετία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11, παρ. 5 του ν. 1514/85.
3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.
4. Για το διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
II. Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως (τύπου Α). Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.
5.Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:
-Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/2006 στην οποία θα αναγράφονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας
όλων των υποβαλλομένων στοιχείων. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει επίσης να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα από το οποίο προέρχονται και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους.
-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή.
-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή.
-Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή μόνο.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
-Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής τα οποία θα υποβληθούν επικυρωμένα κατά το διορισμό. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από
ιδρύματα της αλλοδαπής, οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά το διορισμό.
6.Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας : Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Τ.Θ: 14631, Τ.Κ. 11510 Αθήνα τηλ 210- 7458234 αρμόδια : Χ. Φωκά, μέχρι 14 Μαΐου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου