Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση απασχόλησης σε έρευνες που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στατιστικές εργασίες, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως την 9η Απριλίου, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, απηύθυνε η ΕΛΣΤΑΤ.

    Έργο του ιδιώτη συνεργάτη είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στον χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

    Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι υπάλληλοι (Μόνιμοι και με Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

    Οι ερευνητές ιδιώτες συνεργάτες, λαμβάνουν μέρος σε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας στην οποία συμμετέχουν. Η επιλογή τους θα γίνει με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία, καθώς και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

    Κάθε ιδιώτης συνεργάτης, θα αξιολογείται, για κάθε έρευνα που λαμβάνει μέρος, και η αξιολόγησή του θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία της επιλογής και της συνέχισης της απασχόλησής του στην ΕΛΣΤΑΤ.

    Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων κάθε έρευνας. Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο έχει υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση τον μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου. Η πληρωμή γίνεται μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της εργασίας που έχει ανατεθεί, ενώ η παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή στοιχείων δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ενώ, η εργασία διενεργείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένου ωραρίου.

    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη "Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ". Επίσης, για απ΄ ευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η: http://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=SGID:5558.

    Για τους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό Η/Υ, θα υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης- Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου