Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου στα κάτωθι Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού:

1. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Μεγ. Βρετανίας& Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Μεγ. Βρετανία και την Ιρλανδία,
2. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής,
3. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Αυστρίας, με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία και την Ουγγαρία,
4. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ιταλίας, με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Σερβία,
5. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Γαλλίας, με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία,
6. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ρωσίας, με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη, που προήλθαν από τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής),
7. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ισπανίας, με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τις χώρες της Νότιας Αμερικής,
8. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ιαπωνίας, με έδρα το Τόκιο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιαπωνία και την Κορέα,
9. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Ισραήλ, με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ,
10. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο,
11. Γραφείο Ε.Ο.Τ. Βίσεγκραντ, με έδρα την Πράγα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία.

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων,
κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού, βαθμού Δ’-Α’.
3. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων στα ανωτέρω Γραφεία, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ, απαιτείται να γνωρίζουν άριστα την αγγλική. Προτιμώνται, όμως, όσοι γνωρίζουν άριστα ή πολύ καλά και τη γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν. Θα συνεκτιμηθεί και η γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας.
4. Η πιστοποίηση επιπέδου γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 του Π.Δ. 50/2001 ως ισχύει.
5. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι, απαιτείται: α) να έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στον δημόσιο τομέα και β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες, που υπηρετούν, για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.
6. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί ιδιαίτερο προσόν. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, τον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι επικρατέστερος μεταξύ άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.
7. Η πλήρωση των ως άνω οργανικών θέσεων, που προκηρύσσονται, θα γίνει με τη διαδικασία της μετάθεσης για τους μονίμους υπαλλήλους Ε.Ο.Τ. ή με τη διαδικασία της απόσπασης για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων.
Η διάρκεια της θητείας και στις δυο περιπτώσεις είναι τριετής.
8. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν όλα τα προαναφερόμενα τυπικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρονται κατά σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) Γραφεία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
Στην αίτηση επισυνάπτεται, επί ποινή αποκλεισμού από την αξιολόγηση, βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση συνδρομής των επικαλούμενων προσόντων.
9. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ε.Ο.Τ., Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 1ος όροφος, α) είτε αυτοπροσώπως, β) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., με τα ακόλουθα στοιχεία: Προς Διεύθυνση Διοικητικού- Τμήμα Προσωπικού& Διοικητικής Οργάνωσης, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
10. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών, η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012.
11. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη στον τόπο και κατά τον χρόνο, που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού του Ε.Ο.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου