Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών θέσεις συνεργατών


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π277_28-02-2012)
Ειδικότητες:1. Έμπειρους Συνεργάτες Επιστήμονες συντονιστές έργου – Αριθμός συμβάσεων (έως 1)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Generalized Automatic exchange of port Information Area-GAIA, No:I1.22.01
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

2. Συνεργάτες Μηχανικούς Η/Υ & Πληροφορικής – Αριθμός συμβάσεων (έως 2)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Generalized Automatic exchange of port Information Area-GAIA, No:I1.22.01
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

3. Συνεργάτες Οικονομικής Κατεύθυνσης – Αριθμός συμβάσεων (έως 2)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Generalized Automatic exchange of port Information Area-GAIA, No:I1.22.01
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Generalized Automatic exchange of port Information Area-GAIA» No:I1.22.01, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013». Οι συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθούν μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του κάθε αντισυμβαλλόμενου.
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:09-03-2012
Λήξη:23-03-2012
PROSKLHSH_ΙΤΥΕ_P277_28-02-2012.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου