Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Όμιλος UNESCO για τον πολιτσμό της ειρήνης-20 θέσεις με πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης στο Δήμο Μεταμόρφωσης(5μηνα)

         Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης (ΚΟΧ) στο Δήμο Μεταμόρφωσης

 «Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης»
Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού 134 51 Αγ .Ανάργυροι – Καματερό Τηλέφωνο: 210 2387677

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 74 .901/1/2012

 Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης
 ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5μηνο), είκοσι (20) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο Δήμο Μεταμόρφωσης (Συμπράττων Φορέας) συνολικά 20 άτομα στις ειδικότητες και τις ενέργειες που αναγράφονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 74 .901/1/2012
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση:
- στα γραφεία του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης
- σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Μεταμόρφωσης
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
- στην ιστοσελίδα του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης (https://sites.google.com/site/omilosunesco)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (https://sites.google.com/site/omilosunesco/) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 - 15.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού 134 51, Αγ .Ανάργυροι – Καματερό, απευθύνοντας την προς: «Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης» (Βόρειος Τομέας Αθηνών - Δήμος Μεταμόρφωσης), υπόψη κας Δημητρίου Αικατερίνης, εντός προθεσμίας  (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στην καθημερινή παναττική ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ.
Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – δικαιολογητικών αρχίζει στις 21/3/2012 και λήγει στις  30/3/2012.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου


Η Πρόεδρος 
του «Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης»
                                                   Κατερίνα Δημητρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου