Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΔΕΗ - 2 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Έδεσσας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΗ/ Περιοχής Έδεσσας και του Πρακτορείου Γιαννιτσών που εδρεύουν στο Νομό Πέλλας, και συγκεκριμένα της εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β ) :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
Περιοχή Έδεσσας
Ν. Πέλλας
ΤΕ
Διοικητικού - Λογιστικού
8 μήνες
1
402
Περιοχή Έδεσσας/ Π/Κ Γιαννιτσών
Ν. Πέλλας
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
8 μήνες
1
 Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Έδεσσας  ΣΟΧ 1/2012
'Εντυπο Αίτησης
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/Υ

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων από 30/03/2012 έως και 09/4/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου