Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΔΕΗ - 4 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Αλεξανδρούπολης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/ Περιοχής Αλεξανδρούπολης Πρακτορείο Ορεστιάδας και Υποπρακτορείο Σαμοθράκης που εδρεύει στο Νομό Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
Περιοχή Αλεξανδρούπολης
Αλεξανδρούπολ
η
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)
8 μήνες
1
402
Περιοχή Αλεξανδρούπολης
Αλεξανδρούπολ
η
ΔΕ
Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ
8 μήνες
1
403
Πρακτορείο Ορεστιάδας
Ορεστιάδα
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
8 μήνες
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
404
Υποπρακτορείο Σαμοθράκης
Νήσος Σαμοθράκης
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων
8 μήνες
1

Ανακοίνωση Σοχ 1/2012
'Εντυπο Αίτησης
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/Υ

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων από 30/03/2012 έως και 09/4/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου