Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

454 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Χίου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.1105/1/ 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Νομός Χίου»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων (454) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Χίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

01. Συμπράττων φορέας
ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
(Π.Σ ΑμεΑ)

Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Ψυχολόγος ή  ΠΕ Κοινωνιολόγος
5 μήνες
1
102
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ  ή ΤΕ Πληροφορικής
5 μήνες
1
103
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ ή ΔΕ Θεατρικών σπουδών
5 μήνες
1
104
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Ψυχολόγων ή
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

5 μήνες
1
105
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΔΕ  Εκπαιδευτών τεχνιτών
(Ζωγραφικής και ελεύθερου σχεδίου)

5 μήνες
1
106
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Εκπαιδευτών τεχνιτών
(Μουσικών)
5 μήνες
1
107
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών πρόνοιας
5 μήνες
2
108
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ οδηγοί  λεωφορείου
5 μήνες
1
109
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Συνοδός ΑμεΑ
5 μήνες
1
02. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
110
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
6
111
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
3
112
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου
5 μήνες
1
113
Ανάπτυξη πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΕ Yπάλληλοι Γραφείου
5 μήνες
3
114
Ίδρυση και λειτουργία γραφείου τουριστικής πληροφόρησης

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΕ Yπάλληλος Γραφείου
5 μήνες
1
115
Παροχή κατ’ οίκον βοήθειας
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

5 μήνες
1

03. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ (ΔΕΥΑΧ)
116
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Eλαιοχρωματιστής
5 μήνες
1
117
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Συντηρητές μηχανολογικού εξοπλισμού
5 μήνες
1
118
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ Υδραυλικοί

5 μήνες
2
119
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

5 μήνες
1
120
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΧ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
11

04. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
121
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
2
122
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
3
123
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου

5 μήνες
7
124
Ανάπτυξη πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΠΕ ή ΔΕ Δάσκαλος παραδοσιακών χορών

5 μήνες
1
125
Ανάπτυξη πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών (Μουσικών)

5 μήνες
1
126
Ανάπτυξη πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΠΕ ή ΔΕ
 Εκπαιδευτών Τεχνικών (Ζωγραφικής & Ελεύθερου Σχεδίου)
5 μήνες
1
127
Φροντίδα και μέριμνα ηλικιωμένων δημοτών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ή
ΠΕ Ψυχολόγων

5 μήνες
1
128
Φροντίδα και μέριμνα ηλικιωμένων δημοτών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΠΕ ή ΤΕ  ή  ΔΕ Νοσηλευτές

5 μήνες
1
129
Φροντίδα και μέριμνα ηλικιωμένων δημοτών

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΥΕ Οικογενειακοί βοηθοί
5 μήνες
2

05. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
130
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Δασολόγος

5 μήνες
1
131
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Γεωπόνος

5 μήνες
1
132
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
TΕ Δασοπόνος

5 μήνες
1
133
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
12
134
Αποκατάσταση και βελτίωση παράκτιου περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
10
135
Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ναυαγοσώστες

5 μήνες
3
136
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
TΕ Αρχιτέκτονας τοπίου

5 μήνες
1
137
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ ή ΔΕ Μηχανικών/Πολιτικών Έργων Υποδομής.
5 μήνες
1
138
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Γεωπόνος

5 μήνες
1
139
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
5 μήνες
2
140
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Υδραυλικοί
5 μήνες
2
141
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
41
142
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές

5 μήνες
2
143
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ξυλουργός

5 μήνες
1
144
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Μηχανοτεχνίτης

5 μήνες
1
145
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Συντηρητής μηχανολογικού εξοπλισμού

5 μήνες
1
146
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
20
147
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

5 μήνες
4
148
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Υδραυλικοί

5 μήνες
4
149
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές

5 μήνες
4
150
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ξυλουργοί

5 μήνες
2
151
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Μεταλλοτεχνίτες

5 μήνες
2
152
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Συντηρητής μηχανολογικού εξοπλισμού

5 μήνες
1
153
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης δημοτικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ  Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
10
154
Έργα συντήρησης δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ Επόπτες δημόσιας υγείας

5 μήνες
2
155
Έργα συντήρησης δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές

5 μήνες
2
156
Έργα συντήρησης δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ξυλουργός

5 μήνες
1
157
Έργα συντήρησης δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Συντηρητής μηχανολογικού εξοπλισμού
5 μήνες
1
158
Έργα συντήρησης δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
12
159
Ασφάλεια μαθητών και ασφάλεια μαθητικών μετακινήσεων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ  Σχολικοί τροχονόμοι-φύλακες

5 μήνες
24
160
Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
4
161
Μεταφορά ηλικιωμένων ασθενών σε Κέντρα Υγείας ή στο Νοσοκομείο

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Ψυχολόγος

5 μήνες
1
162
Μεταφορά ηλικιωμένων ασθενών σε Κέντρα Υγείας ή στο Νοσοκομείο

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Νοσηλευτές

5 μήνες
4
163
Μεταφορά ηλικιωμένων ασθενών σε Κέντρα Υγείας ή στο Νοσοκομείο

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Οδηγοί Ασθενοφόρου

5 μήνες
3
164
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

5 μήνες
1
165
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

5 μήνες
2
166
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Φιλόλογοι
5 μήνες
2
167
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
5
168
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Αρχαιολόγοι
5 μήνες
2
169
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Φιλόλογοι ξένων γλωσσών
5 μήνες
2
170
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Φύλακες μουσείων
5 μήνες
20
171
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού

5 μήνες
4
172
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ Διοικητικού

5 μήνες
2

06. Συμπράττων φορέας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
173
Αποκατάσταση και βελτίωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ ή ΔΕ
 Μηχανικών/Πολιτικών Έργων Υποδομής
5 μήνες
.2
174
Αποκατάσταση και βελτίωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΤΕ Τοπογράφων
5 μήνες
1
175
Αποκατάσταση και βελτίωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέας- φορτωτής)
5 μήνες
4
176
Αποκατάσταση και βελτίωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σημάνσεων – διαγραμμίσεων)
5 μήνες
1
177
Αποκατάσταση και βελτίωση υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
5 μήνες
20
178
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Οδηγών
5 μήνες
2
179
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΤΕ ή ΔΕ Μηχανικών/Πολιτικών Έργων Υποδομής.
5 μήνες
1
180
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ Τοπογράφων
5 μήνες
1
181
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέας- φορτωτής)
5 μήνες
1
182
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σημάνσεων – διαγραμμίσεων)
5 μήνες
1
183
Αποκατάσταση και βελτίωση περιαστικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
5 μήνες
9
184
Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
5 μήνες
2
185
Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
5 μήνες
5
186
Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Φυλάκων
5 μήνες
12
187
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ ή ΔΕ
Δομικών Έργων
5 μήνες
1
188
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
5 μήνες
5
189
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Αρχαιολόγων
5 μήνες
2
190
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΤΕ ή ΔΕ
 Δομικών  Έργων
5 μήνες
2
191
Λειτουργία χώρων πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
5 μήνες
4
192

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ΜΜΕ & Επικοινωνίας
5 μήνες
2
193

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων
5 μήνες
2
194

Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ  Διοικητικού

5 μήνες
7

07. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
195
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
5 μήνες
1
196
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Φιλολόγων
5 μήνες
2
197
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Δασκάλων
5 μήνες
1
198
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Νηπιαγωγών
5 μήνες
2
199
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Περιβάλλοντος
5 μήνες
1
200
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
5 μήνες
1
201
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση κτήματος Καστρομηνά Χίου

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ Ηλεκτρολόγος

5 μήνες
1
202
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση κτήματος Καστρομηνά Χίου

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
5 μήνες
1
203
Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση κτήματος Καστρομηνά Χίου

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
2
204
Μεταφορά ηλικιωμένων και ΑμΕΑ σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Οδηγοί

5 μήνες
2
205
Μεταφορά ηλικιωμένων και ΑμΕΑ σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτές

5 μήνες
2
206
Μεταφορά ηλικιωμένων και ΑμΕΑ σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Ψυχολόγων
5 μήνες
1
207
Μεταφορά ηλικιωμένων και ΑμΕΑ σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
5 μήνες
1

08. Συμπράττων φορέας
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
208
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Ελαιοχρωματιστές

5 μήνες
4
209
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Ξυλουργοί

5 μήνες
3
210
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Συντηρητές μηχανολογικού εξοπλισμού

5 μήνες
        1
211
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ Υδραυλικός

5 μήνες
        1
212
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ  Ηλεκτρολόγος

5 μήνες
         1
213
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
         4
214
Οργάνωση προγράμματος σίτισης απόρων ηλικιωμένων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ Σερβιτόροι

5 μήνες
          4
215
Οργάνωση προγράμματος σίτισης απόρων ηλικιωμένων

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΥΕ Καθαριστές

5 μήνες
3
216
Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Στήριξης της παράδοσης και της πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ Θεατρικών Σπουδών

5 μήνες
1
217
Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Στήριξης της παράδοσης και της πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

5 μήνες
1
218
Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Στήριξης της παράδοσης και της πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

5 μήνες
1
219
Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Στήριξης της παράδοσης και της πολιτιστικής δημιουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕ Υπάλληλοι γραφείου
5 μήνες
2
220
Διοργάνωση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

5 μήνες
6

09. Συμπράττων φορέας
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΙΟΥ «ΟΜΙΚΡΟΝ»
221
Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
YE Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
3
222
Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
YE Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
8
223
Ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΕ Γεωπόνος

5 μήνες
1
224
Ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
TE Δασοπόνος

5 μήνες
1
225
Ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων


5 μήνες
17
226
Δημιουργία θεματικού περιβαλλοντικού κέντρου

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
YE Εργάτες γενικών καθηκόντων

5 μήνες
5

 Υποβολή αιτήσεων από τις 3/4/2012 έως τις 12/4/2012.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου