Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΔΕΗ - 6 θέσεις εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Βέροιας(8μηνα)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπαριθμ ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ( 6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Βέροιας και των Πρακτορείων της που εδρεύουν στο Νομό Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
401
Περιοχή Βέροιας
Βέροια
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου
8 μήνες
3
402
Περιοχή Βέροιας
Βέροια
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
8 μήνες
3
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στην Περιοχή Βέροιας  ΣΟΧ 1/2012
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/Υ
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων : 28-03-2012 έως και 06-04-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου