Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

10 θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Προποντίδας προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα (10) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού χρονικής περιόδου 2011-2012.

Οι Κ.Φ.Α. θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση όπως ακριβώς προβλέπεται από την τροποποίηση - αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 4843/12-2-2008 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους» και της τροποιητικής αυτής υπ΄ αριθμ. 34103/21-7-2008 απόφασης του ιδίου Υφυπουργού.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Πτυχιούχος : TΕΦΑΑ Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής
Ειδικότητες:
1.Δ ύο (2) γυμναστές με ειδικότητα Ποδόσφαιρο
2. Ένας (1) Γυμναστής με ειδικότητα Ενόργανη
3. Ένας (1) Γυμναστής με ειδικότητα Ρυθμική
4. Ένας (1) Γυμναστής με ειδικότητα Τοξοβολία
5. Ένας (1) Γυμναστής με ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
6. Ένας (1) Γυμναστής με κύρια ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και δευτερεύουσα ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή
7. Ένας (1) Γυμναστής με κύρια ειδικότητα Ποδόσφαιρο και δευτερεύουσα ειδικότητα διατροφή -Αερόμπικ
8. Ένας (1) Γυμναστής με κύρια ειδικότητα Καλαθοσφαίριση και δευτερεύουσα ειδικότητα Βάρη
9. Ένας (1) Γυμναστής με ειδικότητα Καλαθοσφαίριση
Αριθμός Καθηγητών Φυσικής Αγωγής: δέκα (10)
Χρονική διάρκεια: 18 εβδομάδες (λήξη του προγράμματος 15-6-2012)

δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος/η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση του δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8. Προϋπηρεσία – εμπειρία στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού στην συγκεκριμένη ειδικότητα (Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 εως 60 ετών. δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού κώδικα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου Νέας Προποντίδας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23730-65686.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου