Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στη Βόνιτσα

Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-με ειδικότητα ποδοσφαίριση
-με ειδικότητα ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
-με ειδικότητα προσαρμοσμένη φυσική αγωγή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1. επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου φυσικής αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα
2. επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
5. έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως : βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του Κυρίου Φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα
(αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) η πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας.
6. βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
7. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο αιτών είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης (Ελ. Βενιζέλου Βόνιτσα Τηλ. 2643022232) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου