Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2011-2012 εαρινό εξάμηνο, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με το 5121.05/40/11/21-7-2011 εγκριτικό έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος
τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.
Μέχρι δύο άτομα με προσόντα Επιστημονικού ή Εργαστηριακού συνεργάτη ναυτικών μαθημάτων εκ των οποίων:

α) Έναν Επιστημονικό συνεργάτη ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν, για τα μαθήματα:
Ναυτιλία Γ΄ εξ. (πρακτ. εφαρμογές), Ασφ, Φυλακής/I.S.M. Δ΄ εξ., Ευστάθεια ΣΤ΄ εξ., Μετ. Φορτίων ΣΤ΄ εξ., Ευστάθεια ΣΤ΄ εξ., Επικοινωνίες ΙΙ Δ εξ. (πρακτ. εφαρμογές), για το εαρινό εξάμηνο.
β) Έναν Επιστημονικό συνεργάτη ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης και ελλείψει αυτού, Εργαστηριακό συνεργάτη ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν με Πτυχίο G.O., για το μάθημα Επικοινωνίες ΙΙ Δ΄ για το εαρινό εξάμηνο.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται συστημένα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Κύμης Ταχ. Κώδικας 340 03 Κύμη (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης της προκήρυξης στο διαδίκτυο.
Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης στο τηλέφωνο 2222022602 – Αρμόδιος Μ.Π.Υ Μαρίνου Μαρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου