Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει τη θέση του προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών του Ιδρύματος.

Προσόντα ορίζονται πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης και προηγουμένη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρηθεί και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Απαραίτητη η κατοχή άδειας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως και η εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού, σε θέματα μισθοδοσίας, ασφαλιστικής και φορολογικής, νομοθεσίας, καθώς και στην οικονομική διαχείριση έργων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών προγραμμάτων μισθοδοσίας και  οικονομικής διαχείρισης, θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση ή στα χρηματοοικονομικά.
Οι άρρενες υποψήφια πρέπει να έχουν εκπληρώσει ης στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σε τρία (3) αντίγραφα μέχρι τις 23 Φεβρουάριου 2012 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση
β. Βιογραφικό σημείωμα
γ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και άδειων
δ. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Στη Γραμματεία του Εθνικού ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48. Αθήνα 11635. τηλ.: 210.727.3500.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου