Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Μέλη ομάδας έργου για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Μέλη ομάδας έργου για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), το οποίο εποπτεύεται από  το Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει Πέντε (5) θέσεις Μελών Ομάδας Έργου με αρμοδιότητες τον συντονισμό, την οργάνωση και την υποστήριξη των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρόταση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων (επικυρωμένα), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει την πρότασή τους και θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατύπωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά τους. Τα παραπάνω προσόντα θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην πρότασή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα όχι απλώς επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου αλλά και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι προτάσεις για το έργο θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι τις 10-02-2012 στη Διεύθυνση:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 11143 Αθήνα
Γενική Διεύθυνση Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Τεχνικής Στήριξης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέση «Μέλη Ομάδας Έργου στα ΣΔΕ»
Για το έργο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ7, ΑΠ8, ΑΠ9»
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 213-1311684 & 213-1311507.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου