Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Στρατηγικός Αγοραστήςστην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε - Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας

H

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ζ  Η  Τ  Α

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο   Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου 4ετούς φοίτησης θετικής ή οικονομικής
  κατεύθυνσης και 4ετής επαγγελματική εμπειρία σε τεχνικές αγορές
  (υλικών ή έργων)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) επιθυμητή η Γαλλική γλώσσα
 • Γνώση εφαρμογών Η/Υ (MS Office)
 • Επιθυμητή γνώση SAP/MM
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία (προφορική και γραπτή)
 • Αναλυτική και διαπραγματευτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Καθήκοντα θέσης:
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών αγορών στον τομέα του
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου ευθύνης του :
- Παρακολουθώντας την εξέλιξη των παραμέτρων που επηρεάζουν
το κόστος των υλικών και των υπηρεσιών και αντιδρώντας
έγκαιρα και αποτελεσματικά,
- Εντοπίζοντας εναλλακτικά υλικά και εναλλακτικούς προμηθευτές,
- Κάνοντας “make or buy” ανάλυση και
- προτείνοντας και επιλέγοντας σε συνεργασία με τους χρήστες την
προσφορότερη για την επιχείρηση λύση με γνώμονα το TCO

 • Συντονισμός ad hoc μικτών ομάδων (cross-functional teams) για
  προετοιμασία παραγγελιών υλικών ή έργων υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας
 • Διαπραγμάτευση όρων παραγγελιών υλικών & συμβάσεων έργου
 • Σύνταξη παραγγελιών & συμβάσεων
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των προμηθευτών του τομέα ευθύνης του
Η Εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση μέσα από οργανωμένα
  προγράμματα εκπαίδευσης       
 • Ασφαλιστική κάλυψη νοσοκομειακή–ζωής–ατυχημάτων
 • Πρόσθετη Συνταξιοδοτική ασφάλιση
 • Στέγαση στον Οικισμό της Εταιρείας
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, το αργότερο
μέχρι τις 10 Μαρτίου 2012 στη διεύθυνση:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. / TMHMA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
320 03 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑ
(22670 49162 / 22670 49168)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου