Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ - 12 θέσεις στην Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία(8μηνα)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
                     Ανακοινώνει               
        
Την πρόσληψη, Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια), που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
551
ΑΗΣ
Αθερινόλακκου(1)
Αθερινόλακκος
Τ.Ε. Υγειονομικοί Τεχνολόγοι (Νοσηλευτές-
Νοσηλεύτριες ή
Επισκέπτες- Επισκέπτριες Υγείας)
ήνες
1
552
ΑΗΣ Καρδιάς(1)
Κοζάνη
ήνες
1
557
ΔΛΚΜ(1)
Μεγαλόπολη
ήνες
1
554
ΔΛΚΔΜ(1)
Κοζάνη
ήνες
6
555
ΑΗΣ
Αθερινόλακκου(1)
Αθερινόλακκος
Δ.Ε.
Λοιποί Υγειονομικοί (Νοσηλευτές- Νοσηλεύτριες)
ήνες
1
558
ΑΗΣ Ρόδου(2)
Ρόδος
ήνες
2


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!

Περιληπτικός Πίνακας

Υποβολή αιτήσεων από 30/03/2012 έως και 09/04/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου