Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-22 θέσεις επιστημονικού προσωπικού

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ανοικτά
Μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Λάζαρο
Μεράκο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», του Άξονα Προτεραιότητας Αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου της
Κατηγορίας Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο
«Υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής
πλατφόρμας και άλλες δράσεις» ζητείται επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για
την υλοποίηση του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 1.667.210€ και υλοποιείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι
από 01/03/2012 έως 28/2/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση
έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’
826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη
περιγραφή του έργου (Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται
για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (Παράρτημα ΙΙ) την οποία αποστέλλουν
μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD)
στη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα
Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από
την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ
(www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28/03/2012. Οι
προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα
κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που
ζητούνται ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι
υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη..............

Η συνέχεια στην προκήρυξη;
ΑΔΑ: Β44Υ46ΨΖ2Ν-ΗΛΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου