Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Όμιλος UNESCO για τον πολιτσμό της ειρήνης-50 θέσεις με πρόγραμμα κοινοφελούς απασχόλησης στο Δήμο Διονύσου(5μηνα)

                  Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης (ΚΟΧ) στο Δήμο Διονύσου

 «Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης»
Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού 134 51 Καματερό
Τηλέφωνο: 210 2387677

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ  74.907/1 / 2012

 Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης
 ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5μηνο), πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – στην  Ανατολική Αττική, στο Δήμο Διονύσου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στο Δήμο Διονύσου (Συμπράττων Φορέας) συνολικά 50 άτομα στις ειδικότητες και τις ενέργειες που αναγράφονται στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ  74.907/1/ 2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση:
- στα γραφεία του Δικαιούχου
- σε όλα τα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Διονύσου
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών.
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
- στην ιστοσελίδα του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης (https://sites.google.com/site/omilosunesco)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (https://sites.google.com/site/omilosunesco/) β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 - 15.00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού 134 51, Αγ .Ανάργυροι – Καματερό, απευθύνοντας την προς: «Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης» (Ανατολική Αττική - Δήμος Διονύσου) υπόψη κας Δημητρίου Αικατερίνης, εντός προθεσμίας  (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας δημοσίευσης στην καθημερινή παναττική ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ.
Συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων – δικαιολογητικών αρχίζει στις 21/3/2012 και λήγει στις  30/3/2012.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
 Η Πρόεδρος  του
«Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης»
Κατερίνα Δημητρίου

anakoinosis dionysos unesco τελικο.pdf


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου