Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

5 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο ΔΟΠΑΠ Παπάγου-Χολαργού (δίμηνα)

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
                                                       (δίμηνη απασχόληση)
Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 22/7.3.2012 και 23/7.3.2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (ΔΟΠΑΠ) με τις υπ’ αριθμ. 10249/9883/15-3-2012 και 10252/9886/15-3-2012 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο ΔΟΠΑΠ θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 4 παρ. 88 του Ν. 3943/2011 και του αριθμ. πρωτ. 2369/2255/18-1-2012 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως εξής:
1. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ-Φυσικού με μεταπτυχιακές (ή και διδακτορικές) σπουδές στη Φυσική
Περιβάλλοντος ή στη μετεωρολογία
2. Τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού
κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.
3584/2007.
4. Για τον υποψήφιο ΠΕ-Φυσικού επικυρωμένο πτυχίο, μεταπτυχιακό (ή και διδακτορικό).
Σειρά προτεραιότητας θα δοθεί στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (ΔΟΠΑΠ) (Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου, 15669 Παπάγου), εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΠ (15/3/2012) που λήγει τη Δευτέρα 26/3/2012.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην έδρα του ΔΟΠΑΠ για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, στην ιστοσελίδα
του ΕΤ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/dopap) (Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΠ (www.dopap.gr) καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (www.dpapxol.gov.gr).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑ: Β443ΟΛΥΡ-0ΦΖ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου