Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΔΕΗ- 17 θέσεις στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων(Κρήτη) για 8μηνα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ
Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσιακή Μονάδα
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
201
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ
8 μήνες
5
202
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών
8 μήνες
6
203
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕ
Τεχνικών Δομικών Έργων (Υδραυλικών)
8 μήνες
1
204
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΕ
Τραπεζοκόμων
8 μήνες
1
205
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΕ
Καθαριστριών
8 μήνες
1
206
ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΥΕ Εργατών
8 μήνες
3

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!!
Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 20-03-2012 έως 29-03-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου