Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

12 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Δημοτικό Ωδείο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3812/2009(234/Α’), Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (κριτήρια επιλογής προσωπικού),
3. Την αριθμ πρωτ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/19019/16.12.2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 όπως ισχύει (ΑΠ 52870, 19-12-11, έγγραφο του ΥΠ ΕΣ), στην οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου,
4. Την αριθμ πρωτ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/68/23941/30.12.2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 όπως ισχύει (ΑΠ 442, 04-01-12, έγγραφο του ΥΠ ΕΣ), στην οποία εγκρίθηκαν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου,
5. Την αριθμ. 07/2012 (ΑΔΑ ΒΟΖΙΟΛΘΙ-5ΤΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Κ Δήμου Αριστοτέλη με θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου»
6. Τις βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ με Α.Π 4659,4660, 4661, 11772/ 14-06-2011)
7. Την αριθμ. 30/2012 (ΑΔΑ ΒΟΖΘΩΨ2-ΔΓΨ) απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη με θέμα « Λήψη απόφασης σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου μουσικών Ωδείου»
8. Του οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Α.Π.Κ ( Αρ Απόφασης ΔΣ του ΑΠΚ 05/18-05-2011)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δώδεκα ( 12 ) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ συνημμένο αρχείο):
Σχετικά αρχεία
Περίληψη Προκήρυξης Μουσικών: perilipsi_mousikwn.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου