Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

3 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Πρεσπών Ν. Φλώρινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.   Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/64/19019/16-12-2011 Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει, σύμφωνα με το αριθ. οικ. 52883/19-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
4.      Την υπ΄ αριθμ. 13/24-1-2012 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών που καθορίζονται οι ειδικότητες για τις εγκριθείσες θέσεις.
5.      Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας του Καποδιστριακού Δήμου Πρεσπών (ΦΕΚ. 234/28-21-2009) και της Κοινότητας Κρυσταλλοπηγής (ΦΕΚ.756/19-5-1999), που ισχύουν μέχρι την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του νέου διευρυμένου Δήμου Πρεσπών.
6.    Την Δ.Υ./13-2-2012 βεβαίωση της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών για την ύπαρξη πιστώσεων.
Ανακοινώνει
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου