Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών θέσεις συνεργατών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π280_07-03-2012)
Ειδικότητες:
[A] ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - Αριθμός συμβάσεων έως τρεις (έως 3)
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

[B] ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - Αριθμός συμβάσεων έως τρεις (έως 3)
Έδρα: Έδρα Συνεργάτη
Έργο: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

[C] ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Αριθμός συμβάσεων έως τρεις (έως 3)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού»
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441. Η σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθεί μέχρι τη λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.
Διεύθυνση:Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Έναρξη:09-03-2012
Λήξη:24-03-2012
PROSKLHSH_ΙΤΥΕ_P280_07-03-2012.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου