Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Γενικός Διευθυντής στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι Έλληνες πολίτες,
β) να είναι υγιείς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3528/2007 (Α΄26),
γ) να μην έχουν κώλυμα διορισμού από καταδίκη ή αδικήματα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν.3528/2007,
δ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω προσόντα:
α) Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και πράξη αναγνώρισης ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται.
β) Διδακτορικό δίπλώμα ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.
γ) Αποδεδειγμένη ικανότητα και αξιόλογη εμπειρία στην άσκηση διοικητικών διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμωμένης και της επιστημονικής εξειδίκευσης ή εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών ή σε θέματα απασχόλησης.
Η εμπειρία αποδεικνύεται α) με βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής δημόσιας αρχής (παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994) ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια παροχής της ή β) με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωσή του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο υποψήφιος.
β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πτυχίων, τίτλων σπουδών και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας.
Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά, συνεχόμενη ή μη, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι αποδοχές του Προέδρου- Γενικού Διευθυντή είναι ίσες με τις πάσης φύσεως αποδοχές Γενικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης- Δ/νση Εποπτείας Οργανισμών (Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα- τηλ.213-1516218, 213-1516477).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου