Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

35 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Δήμο Χαλανδρίου(Δίμηνα)


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 Χαλάνδρι 2/3/12
 Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 30  
 Αριθ. Πρωτ.: 3564
 Ταχ. Κώδικας: 152-34  Χαλάνδρι 

 Τηλέφωνο: 2132023870

 Fax: 2132023872


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ        
'Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ιε΄ του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 12 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/99)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004
6. Την υπ΄αριθμ.  31/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί  Πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
εποχικών ή πρόσκαιρων δίμηνης διάρκειας.
7.  Την αριθμ. 8089/7819/2012   έγκριση  του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
  
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό και ειδικότητα:

 ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
 ΔΕΚΑ  (10) 
 ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)
 ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Α) Απολυτήριος τίτλος :Λυκείου
Β) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
Επικουρικά προσόντα
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο
                                                                
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις  βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
Γ) Πιστοποιητικό εντοπιότητας
Δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Διαχ/σης ιδ. Δικαίου προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος Ε. Κορομάντζου (τηλ. 2132023870 ,865). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται  από την Δευτέρα 5/3/12 έως και την Τετάρτη 7/3/12.
                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου