Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΤΑΒ Ιονίου Πανεπιστημίου: 1 θέση ΔΕΠ - Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας

ΤΑΒ: Μια θέση ΔΕΠ - Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας

Ημερομηνία έναρξης: 08-03-2012
Ημερομηνία λήξης: 08-05-2012


Συντάκτης: Συνεργάτης Φορέα
Φορέας: Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας
Τελευταία ενημέρωση: 08-03-2012 13:53


Περιλαμβάνεται συνημμένο: Αρχείο PDF  

Ενημέρωση: 08/03/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών: έως 08 Μαϊου 2012 [Πρώτη δημοσίευση: 28/02/2012]


Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 2η συνεδρίασή της, την 12η Οκτωβρίου 2011, λαμβάνοντας υπόψη την από 28 Ιουλίου 2011 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης ΔΕΠ, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) οργανική θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η Πρύτανις του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - ΠαπασαλήΔημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΦΕΚ 200/22-02-2012, τ. Γ΄
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία της Πληροφορίας».

Γραμματεία Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, αρμόδιοι υπάλληλοι: Βασίλειος Αρβανάκος, τηλ.: 26610-87423 και Μαρία Μαυρωνά, τηλ. 26610-87418).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 8 Μαΐου 2012 αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
Καθηγητής Σπυρίδων Ασωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου