Αυτό το blog φιλοδοξεί να κάνει γνωστή κάθε θέση εργασίας που πέφτει στην αντίληψη του...

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών θέσεις συνεργατών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π278_28-02-2012)
Ειδικότητες:
1. Συνεργάτες – Αριθμός συμβάσεων (έως 2)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Project MED TECHNOPOLIS pour la mise en oeuvre d'un réseau méditerranéen de structures d'interface technopolis
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

2. Συνεργάτες Μηχανικούς Η/Υ & Πληροφορικής – Αριθμός συμβάσεων (έως 2)
Έδρα: Πάτρα
Έργο: Project MED TECHNOPOLIS pour la mise en oeuvre d'un réseau méditerranéen de structures d'interface technopolis
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Περίληψη:Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Project MED TECHNOPOLIS pour la mise en oeuvre d'un réseau méditerranéen de structures d'interface "technopolis», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος MED, με κωδικό 2G-MED09-225 MED TECHNOPOLIS. Οι συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε κάθε περίπτωση θα δύναται να ανανεωθούν μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του κάθε αντισυμβαλλόμενου.
Διεύθυνση:Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έναρξη:09-03-2012
Λήξη:23-03-2012
PROSKLHSH_ΙΤΥΕ_P278_28-02-2012.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου